Διάσταση Ορθών Κοιλιακών & kinesiotaping

Διάσταση Ορθών Κοιλιακών & kinesiotaping

Η κοιλιακή περίδεση αναφέρεται και χρησιμοποιείται συχνά ως συντηρητική μη παρεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης της Διάστασης των Ορθών Κοιλιακών – ΔΟΚ.
Το kinesiotaping είναι μια από αυτές τις μεθόδους και καθώς το αγαπάμε ιδιαιτέρως, θελήσαμε να δούμε τι ισχύει και ερευνητικά. Ανατρέξαμε λοιπόν στη βιβλιογραφία και διαπιστώσαμε αρχικά πως υπάρχουν ελάχιστες μελέτες που ασχολήθηκαν με την επίδραση μεθόδων όπως είναι το kinesiotaping στην ΔΟΚ.
Από τις λίγες σχετικές έρευνες που βρήκαμε, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποίησε η Tuttle και οι συνεργάτες της οι οποίοι χώρισαν 30 μητέρες με ΔΟΚ άνω των 2cm, σε 4 ομάδες: την ομάδα ελέγχου, την ομάδα που πραγματοποιούσε 4 ασκήσεις εγκάρσιου κοιλιακού μυός, 4-5φ/εβδ, 15-20 επαναλήψεις την κάθε άσκηση, την ομάδα που συνδύαζε τις προηγούμενες ασκήσεις εγκάρσιου κοιλιακού και εφαρμογή kinesiotaping και την ομάδα στην οποία εφαρμόστηκε μόνο kinesiotaping.
Σημαντικές αλλαγές στην μείωση της ΔΟΚ παρατηρήθηκαν μόνο στις γυναίκες της ομάδας που έκαναν ασκήσεις εγκάρσιου κοιλιακού με ή χωρίς kinesiotaping. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως τη μεγαλύτερη μείωση την παρουσίασαν οι γυναίκες που έκαναν μόνο τις ασκήσεις.
Φαίνεται λοιπόν πως το kinesiotaping ως συντηρητική μη παρεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης της ΔΟΚ είναι αποτελεσματική μόνο όταν συνδυάζεται με ασκήσεις που ενεργοποιούν τον εγκάρσιο κοιλιακό μυ.

Join us
Stay active
Stay educated

Tuttle et al (2028)
Noninvasive Treatment of Postpartum Diastasis Recti Abdominis: A Pilot Study. The Journal of Women’s & Pelvic Health Physical Therapy 42(2):p 65-75
#rectusabdominis #kinesiotape #human_mama #rectusdiastase #repair #exercise #human_mama_trainers #fix #fit

No Comments

Post A Comment